The true

11

ความจริงที่เราต้องเรียนรู้ในแต่ละวัน
มีทั้งความจริงที่จริง แล้วดี
และจริง แล้วแย่
ยินดีที่ได้รู้จัก ทั้งเรื่องจริง และเรื่องโกหก